betway必威中国

我国betway必威中国China Battlefield Union
一个有着18年前史的游戏战队<2003-2020>
检查: 363|回复: 12
打印 上一主题 下一主题

[布告] SAGA战队betway必威我国分队教育学院第十八期下连贴

[仿制链接]
 • TA的每日心境
  高兴
  7 天前
 • 报到天数: 327 天

  [LV.8]以坛为家I

  跳转到指定楼层
  1
  宣布于 2020-6-5 20:43:41 | 只看该作者 回帖奖赏 |倒序阅览 |阅览形式
  本帖最后由 =SAGA=Malka 于 2020-6-5 20:58 修改
  2 g4 L1 R# J( E. V$ H8 Y3 Y* ~+ ~" X. f$ X
  下连告诉
  7 a& Z0 Z7 _: R8 J3 \% W

  第十八期的学院课程现已结课并查核结束

  7 `  r+ _- Z: j  v1 E
  其间经过查核的学员有:
  $ H! s2 x* T& n% r. a
  SQ274        Stras 小诚! \; o4 J) B' y- |
  SQ292        FreeMan 菲曼5 I1 }$ f6 k+ J. [2 j/ @
  SQ295        warfare 零三二五' F. J) n" p- h& K9 [  N
  SQ299        Destiny 宿命为何
  8 V/ x) M4 ^0 [8 q% oSQ305        Qing 纯情青春梦/ C& n- d& w3 q* R8 q* d9 p
  SQ312        IssacF 伊萨& e' {# ]% I. G  q0 g; S
  SQ314        CIJIAN 此间" b- W- a6 h3 L$ T  W2 ~
  SQ316        PRC 失望的小屁屁, T5 w$ J1 a9 D, d
  SQ319        Crowfall 乌鸦坐飞机+ c* m9 ^; M2 r- `5 g6 E
  SQ320        ASSASSIN056 零五六$ J9 r9 }; e/ P, x
  SQ321        unicorn 威爷240
  ' o2 r) Y& S2 T9 _

  " |2 Y1 m4 ^/ A# y9 h, c# B& C' w. S$ M1 U/ R  I' p
  其间 SQ274  Stras 小诚被颁发优异学员金色奖章   SQ321 unicorn 威爷240  被颁发优异学员银色奖章      
  , N7 W$ |3 l: l2 K9 w+ L( _   
  : e4 s# b, Z- e没有经过查核的学员可申请保存学员编号,持续报名参与下期学院课程,没经过查核的成员再接再厉。% t7 X  `# x- A3 w$ B
  / c7 ]1 u- L9 K) p) r% Y5 ~9 o
  请以上经过查核的学员于6月6日晚20:00参与下连典礼。; ?; S8 n4 o0 S/ C! x' g. [2 j
  : Z# p7 ^) Z* C! K# }, F/ ~& \
  + {  H& A( @8 y! t, r
  请以上经过查核的学员替换队员ID并在此帖回复,格局如下:4 I2 |$ |4 h6 m! ?) o# i

  - W8 \4 o" Z! C3 n

    r  c4 R* P: Z& a: F4 v. v收到!& ]6 o8 S3 e  Q+ f% ]
  原学员ID:SQ999 张三! |: v  h  D! k: k) v
  现队员ID  =SAGA=zhangsan(可更改,ID由英文和数字构成,不行运用符号,不行带空格)) E, e4 g% ^' B9 j: v% [
  TS昵称:SQ=SAGA=zhangsan(同现队员ID前面加SQ)
  0 `5 P- O0 n+ O+ {原论坛ID:MR Z(不行更改)
  , `7 }$ P. P3 D3 k8 f0 A论坛UID:999999(不行更改)" X9 w' |1 a* c* w* |! _7 ]$ q" B
  * p5 g6 R8 M: N3 u/ X
  : a# `# `# C8 O6 y- j4 K0 I$ q
  以上。
  5 h5 x. J" X5 s1 h; V% X2 ~

  # \. p7 Q+ Q3 m, M9 c- k
  =SAGA=战队betway必威我国分队

  & J, I- P6 b5 [( V. m# c& _4 l: J! ~  ]% |; K# j4 _
  2020.6.5
  2 R$ T- w$ X8 N5 T( Z# u
  ) c9 ^, Y7 l8 n0 y
 • TA的每日心境

  4 小时前
 • 报到天数: 64 天

  [LV.6]常住居民II

  2
  宣布于 2020-6-5 21:39:48 | 只看该作者
  原学员ID:SQ295 warfre 零三二五6 x$ m+ W! Y% C( |6 U) f# \' N
  现队员ID  =SAGA=warfre 零三二五
  # C, N1 A, o9 t2 XTS昵称:SQ=SAGA=warfre 零三二五
  " T4 _- x: o2 h8 [3 J! {( X* X原论坛ID:紫暗0325* }# d/ G' f! W" @/ E: }  Z0 ^
  论坛UID:961842
 • TA的每日心境
  斗争
  2 小时前
 • 报到天数: 68 天

  [LV.6]常住居民II

  3
  宣布于 2020-6-5 22:28:53 | 只看该作者
  收到!
  , ^& j% O/ O8 x原学员ID:SQ305 Qing 纯情青春梦) I( d" ?) p: w  N% M0 H
  现队员ID  =SAGA=Qing 纯情青春梦
  & B0 M( `; A1 ^" m7 Q$ X' l, J+ Q7 L8 kTS昵称:SQ=SAGA=Qing 纯情青春梦7 d. m8 n+ C5 _# Y3 m
  原论坛ID:ChinaXad
  7 Q  H7 k/ E/ S" o" n: M论坛UID:619663
 • TA的每日心境
  抑郁
  前天 08:16
 • 报到天数: 42 天

  [LV.5]常住居民I

  4
  宣布于 2020-6-5 22:49:57 | 只看该作者
  收到!  z) _( q# U& \# }8 a. i6 r
  原学员ID:SQ321 unicorn 威爷240# s5 Z5 a  a8 s& ^% I
  现队员ID  =SAGA=unicorn 威爷240
  % D" ~; R$ ~8 e! q2 q; ^7 v% O* A- YTS昵称:SQ=SAGA=unicorn 威爷240; K( _" ?9 Y9 F3 ]  R. Y
  原论坛ID:supermouse24
  1 V$ u/ ?4 J" g8 ^8 g/ @+ s论坛UID: 1074433
 • TA的每日心境
  高兴
  3 小时前
 • 报到天数: 22 天

  [LV.4]偶然看看III

  5
  宣布于 2020-6-5 23:55:05 | 只看该作者
  收到!- D1 n" q' S% _3 p4 n  S6 F
  原学员ID:SQ314 CIJIAN 此间
  6 ^# z2 v4 A* f$ _8 j  ?现队员ID  =SAGA=CIJIAN 此间
  & e! x' ]7 s( m6 \TS昵称:SQ=SAGA=CIJIAN 此间
  # K  j$ g; G& s4 _. r% n原论坛ID:苏葳蕤
  8 Z3 y, C- C8 a: F  I8 {& a% b& x: B论坛UID: 1085998
 • TA的每日心境
  慵懒
  昨日 23:21
 • 报到天数: 74 天

  [LV.6]常住居民II

  6
  宣布于 2020-6-6 00:03:34 | 只看该作者
  收到!
  1 A1 `% E. X3 V- O( o9 l原学员ID:SQ312 IssacF 伊萨
  3 N; `; Y3 R0 Z, y现队员ID =SAGA=IssacF 伊萨; I) F1 p9 R: ^. X
  TS昵称:SQ=SAGA=IssacF 伊萨
  / K3 A, x9 q. |( v1 p, B原论坛ID:ZJY123" S1 x' E: e3 g, l+ {
  论坛UID:1059625* I- {( V3 n" J6 U0 v
 • TA的每日心境
  斗争
  16 小时前
 • 报到天数: 81 天

  [LV.6]常住居民II

  7
  宣布于 2020-6-6 00:59:39 | 只看该作者
  收到!
  0 o) e5 c, S1 W& ]1 m/ h原学员ID: SQ319 Crowfall 乌鸦坐飞机
  ) E0 U; C* h  a& V7 ^9 K, [现队员ID:=SAGA=Crowfall 乌鸦坐飞机3 ?- `! l8 A) f6 h9 S5 J. l
  TS昵称:SQ=SAGA=Crowfall 乌鸦坐飞机
  , q. ^/ ~1 P' l, W9 p% O5 T原论坛ID:乌鸦坐飞机
  # ?8 _; R7 G' H6 U8 v7 G- S/ |: N论坛UID:1085273
 • TA的每日心境
  斗争
  10 小时前
 • 报到天数: 70 天

  [LV.6]常住居民II

  8
  宣布于 2020-6-6 12:54:26 | 只看该作者
  收到!* y4 `$ t6 Z0 W9 s, U
  原学员ID:SQ299 Destiny 宿命为何
  ; J9 r" F: p: Y) D0 R& Z现队员ID:=SAGA= Destiny 宿命为何
  ! a- J. ?1 u: F$ }7 ?; e0 f3 nTS昵称:SQ=SAGA= Destiny 宿命为何9 f( ?/ I$ c. _/ p
  原论坛ID:1753608283/ W# }% I8 U1 q7 E5 A8 H* _& I# G  ~
  论坛UID:1084252
 • TA的每日心境
  高兴
  昨日 15:59
 • 报到天数: 36 天

  [LV.5]常住居民I

  9
  宣布于 2020-6-6 16:03:56 | 只看该作者
  收到!
  % C6 F  {0 k( a原学员ID:SQ316 PRC 失望的小屁屁$ r6 f% F. e( E
  现队员ID:=SAGA= PRC 失望的小屁屁1 F8 G. `( Z+ s* y$ @0 _
  TS呢称:SQ=SAGA= PRC 失望的小屁屁. I' |- m- K1 O, D# _8 z& [1 k& [
  原论坛ID:PRC_JWDXPP2 u0 s8 c) u) m* E0 N1 A9 r5 D
  论坛UID:1085078( H! E2 w. T' l: n0 O( S6 W
 • TA的每日心境

  3 小时前
 • 报到天数: 75 天

  [LV.6]常住居民II

  10
  宣布于 2020-6-6 19:23:08 | 只看该作者
  3 ^# Q% x4 U, W
  收到!$ B, n( ~7 Y+ t- [) _! j6 b
  原学员ID:SQ292 FreeMan  菲曼
  , l( X7 x) ~( S现队员ID:=SAGA= Murphy  威尔
  " v* k  \: h. n3 h# HTS呢称:SQ=SAGA= Murphy 威尔: s3 W# u* ?+ n- i  k; Q
  原论坛ID:MrGread
  6 P' ~& O* D0 ?- J8 K- d论坛UID:10850786 q$ I" @* J& A9 Z8 Y2 h7 e( T

  * k0 m" R" v$ a: R" r1084761
 • TA的每日心境

  3 小时前
 • 报到天数: 75 天

  [LV.6]常住居民II

  11
  宣布于 2020-6-6 19:23:46 | 只看该作者
  MrGread 宣布于 2020-6-6 19:23" _4 @8 ^0 H- X) f
  收到!
  3 ~2 `* {) g( |* I4 c( Z) r! _原学员ID:SQ292 FreeMan  菲曼+ Y( _+ M. {' W# Y& X  T
  现队员ID:=SAGA= Murphy  威尔
  $ k' r& K& \8 l7 }4 q  G7 o
  仿制过错:UID 1084761
 • TA的每日心境
  高兴
  6 天前
 • 报到天数: 21 天

  [LV.4]偶然看看III

  12
  宣布于 2020-6-6 21:23:31 | 只看该作者
  收到!
  . f! ~) R) H- d7 d, ^( R原学员ID: SQ274 Stars9 T9 N' W% u! W* P
  现队员ID:=SAGA= Zoro 索隆+ ]0 @; \& w- q) l- M, v* M! H
  TS昵称:=SAGA= Zoro 索隆, \, E* M( g- Q
  原论坛ID:Clodplay; B: F2 G8 ?0 ?$ b/ R, W; E
  论坛UID:1083676
  4 b! D* Q3 p( r( D: w! C: R
 • TA的每日心境
  高兴
  7 小时前
 • 报到天数: 54 天

  [LV.5]常住居民I

  13
  宣布于 7 天前 | 只看该作者
  收到!" u' Z" s, o; F9 n/ }) A: ^3 a, T
  原学员ID: SQ320 ASSASSIN056 零五六1 _# `' o* a  n$ q0 b
  现队员ID:=SAGA=ASSASSIN056 零五六0 L3 g" G- f2 m1 H) j2 F5 M
  TS昵称:SQ=SAGA=ASSASSIN056 零五六 H组
  * A$ ?! b1 h( ~8 u; j原论坛ID:ASSASSIN056
  2 h' ^- c. B  b: }论坛UID:1084984
  您需求登录后才能够回帖 登录 | 参与咱们

  本版积分规矩

  小黑屋|手机版|无图阅览|betway必威中国 Battlefield Union ( )()

  GMT+8, 2020-6-14 16:44 , Processed in 0.019396 second(s), 7 queries , Redis On.

  Powered by X3.4 Designed & betway必威中国 Battlefield Union

  © 2001-2018

  快速回复 回来顶部 回来列表